บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด|เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

foodproject

ประวัติบริษัท

ปี 1988
ก่อตั้งร้านฟู้ดเมท จำหน่ายอาหารทะเลแห้ง ผลไม้ดอง และของแห้งจีน
ปี 1990
เปลี่ยนชื่อบริษัท หจก. ฟู้ด โปรเจค (สยาม) จำกัด
ปี 1991
นำเข้าปลาซาบะ ปลาแซลมอน และบุกเบิกวัตถุดิบอาหารทะเล จากต่างประเทศในไทย
ปี 1992
ขึ้นเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่วัตถุดิบอาหารทะเลแช่แข็ง รายใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อจัดจำหน่าย
ปี 1993
นำวัตถุดิบอาหารทะเล อาทิ ซาบะ แซลมอน สู่ทุกซุปเปอร์มาเก็ตทุกแห่งในประเทศ (ครอบคลุมตลาดซุปเปอร์มาเก็ต)
ปี 1995
นำเสนออาหารญี่ปุ่น (Ready to Eat) พร้อมทานเข้าสู่ซุปเปอร์มาเก็ตเป็นรายแรก
ปี 2001
ก่อตั้งบริษัท เดลิแม็กซ์ เพื่อผลิตแปรรูปวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นป้อนตลาด ฟู้ด เซอร์วิส
ปี 2006
เป็นผู้นำเข้าจำหน่ายอาหารวัตถุดิบญี่ปุ่นและจัดจำหน่ายครบวงจร ด้วยยอดขายสูงสุดในประเทศในตลาด ฟู้ด เซอร์วิส
ปี 2014
เปิดสาขาภูเก็ต โอนธุรกรรม (ทางธุรกิจ) ของบริษัทเดลิแม็กซ์เข้าสู่บริษัทฟู้ดโปรเจค
ปี 2015
เปิดสาขาเชียงใหม่

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร ด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยตระหนักถึงคุณค่าและโภชนาการของสินค้าเป็นสำคัญ

ในโลกแห่งการแข่งขันสมัยใหม่ จะไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าต่อตราสินค้า องค์กรต่อองค์กร แต่จะเป็นการแข่งขันระหว่างห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain to Supply Chain) ในมิติของคุณภาพ ประสิทธิภาพและนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราจึงให้ความสำคัญกับคู่ค้าและลูกค้าของเราเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจที่จะต้องเติบโตพร้อมไปกับเราอย่างยั่งยืน

ตราผลิตภัณฑ์หลัก

Bluesea
DeliMax
Shimanto
Tokusen
Tokujo
umami

นโยบายทางธุรกิจ

หลักปรัชญา "Care & Share" กลุ่มบริษัทฟู้ดโปรเจ็คได้คำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ 4 หลักที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน โดยอาศัยหลักการ

1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงานชาวฟู้ดโปรเจ็คทุก ๆ คนยึดหลักของการทำงานร่วมกันเป็นทีม "พวกเราทุกคนพร้อมมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ อย่างเป็นมิตร แก่ลูกค้าทุก ๆ ท่านโดยเท่าเทียมกัน" พร้อมปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ยึดถือสัจจะวาจา มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

2. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เรามีความคิดเสมอหนึ่งว่า ความสำเร็จสูงสุดใด ๆ ขององค์กรมิอาจได้มาโดยลำพัง องค์กรทุกองค์กรต่างต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นคู่ค้าคู่คิดทางการค้าที่ดีต่อกัน เพราะในทุก ๆ องค์กรมีจุดแข็งและจุดเด่น ที่แตกต่างกัน เราจึงเ น้นความเป็น พันธมิตร และหุ้นส่วนทางการค้า กับทุกองค์กร คู่ค้า ยึดหลักเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

3.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ในการทำงานร่วมกัน เราให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน โดยรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามศักยภาพของสถานที่ ตลอดจนถึงรายได้ ความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอควร สร้างบรรยากาศการทำงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน เคารพซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เรามี ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพพนักงานตลอดจนคุณภาพชีวิต ให้มีความสามารถทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ได้ ยืนหยัดในความยุติธรรม มีความเสมอภาค ร่วมเสนอความคิดเห็นในการทำงานอย่างเสรีและมีความมุ่งมั่นในทิศทางเดียวกัน

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม เราเป็นผู้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง ซึ่งคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น เราก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมอบแต่สิ่งที่ดี ๆ คืนสู่สังคม เพราะนั่นคือตัวเราเองด้วยที่มีส่วนในการบริโภคและได้รับผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์และต่อสภาพแวดล้อมของเรา ด้วยปณิธานที่จะมอบความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์อาหาร บริการ และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนให้อยู่เคียงคู่กับผู้บริโภคและสังคมไทย พวกเราชาวฟู้ดโปรเจ็คทุกคนมีคติความเชื่อร่วมกันว่า "When you care, you will share"

หุ้นส่วนธุรกิจ

YAMASA
Marukome
Pacific Valley
Mizkan

นโยบายคุณภาพ

สินค้าต่าง ๆ ของ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด คัดสรรมานั้น ได้ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งวัตถุจนกระทั่งส่งถือมือผู้บริโภค สินค้าจึงมีความสด สะอาดและปลอดภัย ได้คุณภาพ จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ปลาแซลมอนของบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแอตแลนติกแซลมอนที่คุณภาพดีที่สุด เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังกลางทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด จึงได้ปลาแซลมอนที่มีเนื้อคุณภาพดีกว่าแหล่งอื่น โดยทุก ๆ สัปดาห์ ในส่วนของอาหารทะเลสดได้มีลำเลียงส่งตรงสู่ประเทศไทยทางอากาศ จากนั้นได้มีการแยกและส่งสินค้าถึงลูกค้าทันที และสำหรับอาหารทะเลแช่แข็งจะถูกลำเลียงส่งด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในต่ำกว่า -25 ํC จากนั้นจะถูกจัดเก็บในห้องเย็นขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO , GMP และ HACCP และเก็บสินค้าในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า – 25 ํC ทำให้สามารถรักษาความใหม่ สด คงคุณภาพดีคล้ายสินค้าสดอยู่ตลอดเวลา

นอกเหนือจากการเก็บสินค้าที่คลังใหญ่แล้ว บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังจัดให้มีห้องเย็นเก็บสินค้าภายในบริษัทฯ ด้วย เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละวันอย่างเพียงพอและรวดเร็ว ทั้งนี้ห้องเย็นของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการควบคุมและตรวจสอบระบบทำความเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุณหภูมิของห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่บริการจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นอยู่เป็นประจำ จึงมั่นใจว่าสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในห้องเย็นนั้น มีความสด ใหม่ และคงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีคลังสำหรับเก็บสินค้าแห้ง โดยคลังดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ปิดและค่อนข้างทึบแสง เพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์พาหะและแมลงต่าง ๆ และยังสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าแห้งไม่ให้เสื่อมหรือเสียเร็วอันเนื่องจากการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่คิดค้น พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ เอง อาทิ ไข่ม้วน, น้ำส้มซูชิปรุงรสตราชิมันโตะ ฯลฯ ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การตรวจสอบสินค้าโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บสินค้าในสภาวะที่เหมาะสมก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมไปถึงการส่งสินค้าต่าง ๆ ตรวจวิเคราะห์กับหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับนั้น มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP และ HACCP แน่นอน

บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังให้ความสำคัญการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการลำเลียงสินค้าไปยังรถขนส่งอย่างระมัดระวัง การจัดส่งสินค้าที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็วและตรงเวลา ซึ่งรถขนส่งของทางบริษัทนั้นมีระบบห้องเย็นเคลื่อนที่ มีการควบคุมอุณหภูมิของรถขนส่งให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางขนส่ง เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่สดและสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนั้น บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ได้ทำการคัดเลือกบริษัทขนส่งภายนอกที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ เพื่อที่จะจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ให้ถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์และไม่สูญหาย

ทุก ๆ เช้าผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพจากบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ จะถูกจัดส่งถึงผู้บริโภคและผู้ค้าธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร โมเดิร์นเทรดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้าส่งทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการจัดการระบบสุขลักษณะที่ดี รับรองด้วยสัญลักษณ์ HACCP และ GMP อันเป็นมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ยั่งยืน เคียงคู่ลูกค้าและสังคมไทยตลอดไปให้สมดังกับปณิธานของบริษัทที่ว่า Food Project Foodservice Solution