02 770 8888

365 Days Order & Delivery

ปลามาอาจิสดทั้งตัว


  • ITEM CODE: N01014501014524

  • รายละเอียด:
  • วิธีการใช้:
  • อายุการเก็บรักษา: 5 วัน
  • วิธีการรักษา: เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 - 4 องศาเซลเซียส
  • Pack size: Approx 350-550g/pc.