02 770 8888

365 Days Order & Delivery

ปลาแซลมอนสดทัสมาเนี่ยน


  • ITEM CODE: N01010102287514

  • รายละเอียด:
  • วิธีการใช้:
  • อายุการเก็บรักษา:
  • วิธีการรักษา:
  • Pack size: 5-6 kgs./piece , SUPERIOR GRADE